021-22867980

امور مربوط به اتباع بیگانه

امور مربوط به اتباع بیگانه

امور مربوط به اتباع بیگانه

۱-   مدارک مربوط به اتباع بیگانه: / کارت اقامت و کارت سبز:
 
بند فعلی بند اصلاحی
مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و ... مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می‌شود. الف) کارت اقامت و کارت سبز در صورت ارائه نامه جهت صحت و اصالت کارت از سوی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) کارت (برگه) تردد بین شهری یا بین استانی قابل تأیید نیست.

۲- گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه:
 
بند فعلی بند اصلاحی
گواهی‌های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری‌های محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.

الف) گواهی ولادت اتباع خارجی صادر شده در ایران با ارائه نامه از امور اتباع و مهاجرین خارجی و یا از اداره تابعیت و امور پناهندگان جهت صحت و اصالت گواهی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی صادر شده از سازمان ثبت احوال کشور قابل تأیید است.

ج) گواهی ازدواج شرعی اتباع خارجی صادر شده از بنیاد صدر قابل ترجمه و تأیید نیست و در صورت نیاز ترجمه گواهی صادر شده از امور اتباع و مهاجرین کشور که صحت گواهی ازدواج را تأیید نمودند قابل ترجمه و تأیید است.

د) دادنامه طلاق در صورتیکه در دادگاه ایران صادر شود با ارائه نامه از امور اتباع و یا با ارائه نامه از دادگاه مربوط مبنی بر صحت و اصالت دادنامه قابل ترجمه و تأیید است.


۳- گذرنامه خارجی و سند ازدواج:
 
بند فعلی بند اصلاحی
تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذیربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است.

در بند 2 ادغام شد.


۴- پروانه کار اتباع:
 
بند فعلی بند اصلاحی

پروانه کار اتباع خارجی صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی قابل ترجمه و تأیید است.