021-22867980

الزام به ثبت کلیه ترجمه های رسمی از تاریخ 1400/05/20در سامانه سنام

الزام به ثبت کلیه ترجمه های رسمی از تاریخ 1400/05/20در سامانه سنام
خلاصه

با عنایت به اینکه مقرر گردید؛ بزودی چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت آن در سراسر دنیا، مورد بهره برداری قرار گیرد، کلیه مترجمین رسمی و خبره در استان تهران می بایست از تاریخ 1400/05/20کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند، در سامانه سنام ثبت و بارگذاری نمایند. نکته قابل توجه اینکه؛ ترجمه غیررسمی، صرفاً ترجمه هایی هستند که در برگ سفید و بدون مهر و امضای مترجم صورت می گیرد. شایان ذکر است، تاریخ اجرای موضوع مذکور در سایر استان های کشور، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد؛

20 5 00

الزام به ثبت کلیه ترجمه های رسمی از تاریخ 1400/05/20در سامانه سنام

با عنایت به اینکه مقرر گردید؛ بزودی چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت آن در سراسر دنیا، مورد بهره برداری قرار گیرد، کلیه مترجمین رسمی و خبره در استان تهران می بایست از تاریخ 1400/05/20کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند، در سامانه سنام ثبت و بارگذاری نمایند. نکته قابل توجه اینکه؛ ترجمه غیررسمی، صرفاً ترجمه هایی هستند که در برگ سفید و بدون مهر و امضای مترجم صورت می گیرد. شایان ذکر است، تاریخ اجرای موضوع مذکور در سایر استان های کشور، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد؛

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)