021-22867980

نحوه فعالیت دفاتر ترجمه رسمی با توجه به محدودیت های اعلام شده

نحوه فعالیت دفاتر ترجمه رسمی با توجه به محدودیت های اعلام شده
خلاصه

فعالیت دفاتر دفتر در شرایط محدودیت ها

29 1 00

نحوه فعالیت دفاتر ترجمه رسمی می بایست با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گیرد.

 

با عنایت به مصوبات سناد ملی مقابله با کرونا و لزوم تبعیت کلیه اصناف از مصوبات مذکور، نحوه عملکرد دفاتر ترجمه رسمی می بایست طبق مصوبات اعلام شده صورت پذیرد و هرگونه تخلف از محدودیت های در نظر گرفته شده طبق طبقه بندی مشاغل، متوجه مترجمان  مسئول بوده و بایستی پاسخگوی مراجع قضایی باشند. شایان ذکر است با توجه به محدودیت حضور کارکنان این مدیریت، مترجمان رسمی محترم نسبت به ارسال کارهای فوری آن هم به شکل بسیار محدوداقدام نمایند

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)