021-22867980

اجرای طرح چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا از اول آذر ماه 1400

اجرای طرح چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا از اول آذر ماه 1400
خلاصه

با عنایت به اینکه مقرر گردید؛ از ابتدای آذر ماه سال 1400 ، طرح مربوط به چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا، مورد بهره برداری قرار گیرد، کلیه مترجمان رسمی و خبره در سراسر کشور می بایست از تاریخ 1400/09/01کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند را بر روی سربرگ های بارکددار، چاپ نمایند. شایان ذکر استِ؛ دسترسی به طرح مذکور به صورت آزمایشی و جهت تست نمودن برای کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور، از تاریخ 20 آبان لغایت تاریخ فوق الذکر فعال می باشد.

17 8 00

اجرای طرح چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا از اول آذر ماه 1400

با عنایت به اینکه مقرر گردید؛ از ابتدای آذر ماه سال 1400 ، طرح مربوط به چاپ بارکد دوبعدی (QR Code) بر روی سربرگ های ترجمه جهت استعلام اصالت متن ترجمه در سراسر دنیا، مورد بهره برداری قرار گیرد، کلیه مترجمان رسمی و خبره در سراسر کشور می بایست از تاریخ 1400/09/01کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند را بر روی سربرگ های بارکددار، چاپ نمایند.
شایان ذکر استِ؛ دسترسی به طرح مذکور به صورت آزمایشی و جهت تست نمودن برای کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور، از تاریخ 20 آبان لغایت تاریخ فوق الذکر فعال می باشد. 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)