021-22867980

ثبت کلیه ترجمه های رسمی در سامانه سنام توسط مترجمین رسمی و خبره از تاریخ 1400/06/10 در سراسر کشور الزامی است

ثبت کلیه ترجمه های رسمی در سامانه سنام توسط مترجمین رسمی و خبره از تاریخ 1400/06/10 در سراسر کشور الزامی است
خلاصه

عنایت به اطلاعیه مورخ 1400/05/19 که مقرر گردید؛ کلیه مترجمین رسمی و خبره در استان تهران از تاریخ 1400/05/20 کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند را در سامانه سنام ثبت و بارگذاری نمایند، اجرای موضوع مذکور از تاریخ 1400/06/10 در سراسر کشور الزامی است. شایان ذکر است؛ ترجمه غیررسمی، صرفاً ترجمه هایی هستند که در برگ سفید و بدون مهر و امضای مترجم صورت می گیرد. جهت ثبت ترجمه های صرفا با مهر مترجم کافیست در صفحه ثبت پلمب در قسمت: نیاز به پلمب و تصدیق امضای مترجم دارد؟ گزینه خیر را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه مبلغی بابت تمبر دادگستری از اعتبار مترجم کسر نخواهد شد.

10 6 00

عنایت به اطلاعیه مورخ 1400/05/19 که مقرر گردید؛ کلیه مترجمین رسمی و خبره در استان تهران از تاریخ 1400/05/20 کلیه اسنادی را که ترجمه آنها بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر مترجم رسمی انجام می گردد و ترجمه رسمی محسوب می شوند را در سامانه سنام ثبت و بارگذاری نمایند، اجرای موضوع مذکور از تاریخ 1400/06/10 در سراسر کشور الزامی است. شایان ذکر است؛ ترجمه غیررسمی، صرفاً ترجمه هایی هستند که در برگ سفید و بدون مهر و امضای مترجم صورت می گیرد.
جهت ثبت ترجمه های صرفا با مهر مترجم کافیست در صفحه ثبت پلمب در قسمت:
نیاز به پلمب و تصدیق امضای مترجم دارد؟
گزینه خیر را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه مبلغی بابت تمبر دادگستری از اعتبار مترجم کسر نخواهد شد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)