021-22867980

قابل توجه کلیه مترجمان رسمی سراسر کشور - ارجاع کلیه اسناد قضایی و انتظامی پس از ترجمه رسمی به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضائیه، الزامی است.

 قابل توجه کلیه مترجمان رسمی سراسر کشور - ارجاع کلیه اسناد قضایی و انتظامی پس از ترجمه رسمی به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضائیه، الزامی است.
خلاصه

با توجه به اهمیت و حساسیت اوراق و احکام قضایی و انتظامی و آثار و تبعات جدی این قبیل اسناد و ضرورت استعلام صحت و اصالت مندرجات آنها، مقتضی است ضمن خودداری از ترجمه غیررسمی این قبیل اسناد در سربرگ مترجم رسمی با آرم قوه قضائیه، در صورت ترجمه رسمی اسناد و اوراق قضایی که شامل آراء و احکام دادگاهها، گواهی های سجل کیفری، سوء پیشینه و هرگونه اوراق مربوط به پرونده های قضایی و همچنین گزارش های انتظامی و امنیتی، می بایست جهت بررسی اصالت و تصدیق امضای مترجم در استانهای تهران و البرز به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضائیه و در سایر استانها به رابطین محترم این اداره کل که در دادگستری کل آن استان همکاری می نمایند، ارسال و از ارائه آنها بدون تایید دادگستری خودداری گردد. (حتی اگر متقاضی نیاز به تایید دادگستری نداشته باشد). بدیهی است در صورت عدم توجه به موارد مذکور و انجام تخلف، طبق ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

5 5 99

با توجه به اهمیت و حساسیت اوراق و احکام قضایی و انتظامی و آثار و تبعات جدی این قبیل اسناد و ضرورت استعلام صحت و اصالت مندرجات آنها، مقتضی است ضمن خودداری از ترجمه غیررسمی این قبیل اسناد در سربرگ مترجم رسمی با آرم قوه قضائیه، در صورت ترجمه رسمی اسناد و اوراق قضایی که شامل آراء و احکام دادگاهها، گواهی های سجل کیفری، سوء پیشینه و هرگونه اوراق مربوط به پرونده های قضایی و همچنین گزارش های انتظامی و امنیتی، می بایست جهت بررسی اصالت و تصدیق امضای مترجم در استانهای تهران و البرز به اداره کل اسناد و امورمترجمان رسمی قوه قضائیه و در سایر استانها به رابطین محترم این اداره کل که در دادگستری کل آن استان همکاری می نمایند، ارسال و از ارائه آنها بدون تایید دادگستری خودداری گردد. (حتی اگر متقاضی نیاز به تایید دادگستری نداشته باشد). بدیهی است در صورت عدم توجه به موارد مذکور و انجام تخلف، طبق ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)