021-22867980

نکته قابل توجه مترجمان رسمی جهت جلوگیری از شیوع ویروس بیماری زا

 نکته قابل توجه مترجمان رسمی جهت جلوگیری از شیوع ویروس بیماری زا
خلاصه

با توجه به شیوع ویروس بیماری زا و وضعیت روانی حاکم بر اذهان جامعه ، به منظور رعایت حال شهروندان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترتیبی اتخاذ گردد حتی الامکان تا تاریخ 98/12/19 اسناد ارباب رجوع جهت بررسی و تایید ترجمه از طریق رابطین دفاتر ترجمه به اداره کل امور مترجمان ارائه شود تا از میزان مراجعات مستقیم شهروندان و ازدحام جمعیت در این اداره کل کاسته شود.

22 3 97

با توجه به شیوع ویروس بیماری زا و وضعیت روانی حاکم بر اذهان جامعه ، به منظور رعایت حال شهروندان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترتیبی اتخاذ گردد حتی الامکان تا تاریخ 98/12/19 اسناد ارباب رجوع جهت بررسی و تایید ترجمه از طریق رابطین دفاتر ترجمه به اداره کل امور مترجمان ارائه شود تا از میزان مراجعات مستقیم شهروندان و ازدحام جمعیت در این اداره کل کاسته شود.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)