021-22867980

عدم رعاریت تعرفه حق الزحمه مترجمی و نرخ شکنی (کمتر از تعرفه یا بیشتر)طبق قانون تخلف محسوب می شود.

عدم رعاریت تعرفه حق الزحمه مترجمی و نرخ شکنی (کمتر از تعرفه یا بیشتر)طبق قانون تخلف محسوب می شود.
خلاصه

به منظور حمایت از فعالیت قانونی دفاتر ترجمه رسمی و مقابله با اثرات منفی عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی، مقتضی است کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور از هرگونه اقدام در راستای نرخ شکنی و فعالیت تبلیغی با هدف جلب مشتری از طریق تعیین تعرفه خودسرانه کمتر از تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و نیز دریافت دستمزد بیشتر از تعرفه مصوب خودداری نمایند بدیهی است در صورت تخلف طبق ماده ۶ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود.

19 3 97

به منظور حمایت از فعالیت قانونی دفاتر ترجمه رسمی و مقابله با اثرات منفی عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی، مقتضی است کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور از هرگونه اقدام در راستای نرخ شکنی و فعالیت تبلیغی با هدف جلب مشتری از طریق تعیین تعرفه خودسرانه کمتر از تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و نیز دریافت دستمزد بیشتر از تعرفه مصوب خودداری نمایند بدیهی است در صورت تخلف طبق ماده ۶ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)