021-22867980

مقاله ها

مجموعه مطالب یا مقالات وب‌سایت
نمایش در هر صفحه
22 3 1397
نکته قابل توجه مترجمان رسمی جهت جلوگیری از شیوع ویروس بیماری زا

با توجه به شیوع ویروس بیماری زا و وضعیت روانی حاکم بر اذهان جامعه ، به منظور رعایت حال شهروندان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترتیبی اتخاذ گردد حتی الامکان تا تاریخ 98/12/19 اسناد ارباب رجوع جهت بررسی و تایید ترجمه از طریق رابطین دفاتر ترجمه به اداره کل امور مترجمان ارائه شود تا از میزان مراجعات مستقیم شهروندان و ازدحام جمعیت در این اداره کل کاسته شود.

19 3 1397
عدم رعاریت تعرفه حق الزحمه مترجمی و نرخ شکنی (کمتر از تعرفه یا بیشتر)طبق قانون تخلف محسوب می شود.

به منظور حمایت از فعالیت قانونی دفاتر ترجمه رسمی و مقابله با اثرات منفی عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی، مقتضی است کلیه مترجمان رسمی در سراسر کشور از هرگونه اقدام در راستای نرخ شکنی و فعالیت تبلیغی با هدف جلب مشتری از طریق تعیین تعرفه خودسرانه کمتر از تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و نیز دریافت دستمزد بیشتر از تعرفه مصوب خودداری نمایند بدیهی است در صورت تخلف طبق ماده ۶ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود.